ALGEMENE VOORWAARDEN BELGIBEER

1. ALGEMEEN


  1. Belgibeer is een online platform geëxploiteerd door BelgiBeer UK De website van Belgibeer kan geraadpleegd worden op www.belgibeer.com of op elke andere URL dat eigendom is van en beheerd wordt door BelgiBeer UK.


2. Door onze website te bezoeken of door producten bij ons te bestellen bevestigt u, de Cliënt, dat u deze voorwaarden accepteert en dat u wettelijk bent toegestaan om in uw land alcoholische dranken te kopen. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden van de Cliënt.

  

2. PRIJS


1. Alle prijzen van onze producten zijn in Euro / Sterling Pond / Dollars en zijn inclusief belastingen en kosten die de Cliënt moet betalen als zijnde een consument.


2. Schattingen van de levertijd kunnen geraadpleegd worden vanuit het winkelwagentje voordat u overgaat naar de betaling of via het tabblad "Leveringsinformatie" op de website.


3. Voor leveringen buiten de Europese Unie, kunnen extra kosten, heffingen en belastingen toegepast worden die uitsluitend door de Cliënt verschuldigd dienen te worden is. De Cliënt dient ook verklaringen te nemen in de richting van de lokale autoriteiten.


4. We hebben het recht om onze prijzen te wijzigen nu en dan te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De geldende prijs is de prijs die geldig is op het moment waarop we de bestelling ontvangen en bevestigen. Onze rechten zijn voorbehouden in het geval van uitverkoop of in het geval van communicatiefouten.


5. Belgibeer houdt de titel en de eigendom van de producten totdat ze volledig betaald zijn. Het risico verschuift naar de opdrachtgever vanaf de levering.


3. VERKOOP VAN DE PRODUCTEN


De verkoop zal worden afgesloten nadat de Cliënt de bestelling heeft geplaatst en bevestigd na het bekijken van de prijs van de producten, en nadat wij de bestelling ontvangen en bevestigen aan de Cliënt.


Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren in geval van een geschil of als we niet de nodige informatie ontvangen die wij vragen van de Cliënt.


4. RECHT OM DE OVEREENKOMST DE HERROEPEN


Indien de Cliënt een consument is die onze producten online koopt, heeft hij het recht om ons te informeren dat hij zich terugtrekt uit het contract, zonder betaling van een boete en zonder enige rechtvaardiging, binnen 14 dagen na de dag van de levering.


De prijs betaald voor de producten zal worden vergoed door Belgibeer binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek tot terugtrekking uit het contract. De terugbetaling zal gebeuren aan de hand van een overdracht van het geld op de bankrekening van de consument of door het verstrekken van krediet op zijn kredietkaart, afhankelijk van hoe de consument voor zijn aankoop betaald. De kosten voor de retour van de producten naar Belgibeer zullen worden betaald door de consument.


De consument heeft niet het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst in de gevallen voorzien door de wet en in ieder geval waarbij de producten samengesteld en gemaakt zijn volgens de specificaties van de consument.

5. LEVERING


1. .De producten worden geleverd op het adres dat meegegeven werd tijdens het bestelproces, meestal binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling. De Cliënt zal altijd op de hoogte gebracht worden van de datum waarop de bestelling ons warenhuis verlaat. Meer informatie over de volgende geplande verzendingen is beschikbaar op de website.


2. In het geval dat een verzendingen terug bij Belgibeer terechtkomt, zal de Cliënt moeten betalen voor een tweede verzending.
De prijs is afhankelijk van de inhoud en bestemming en omvat kosten van retournering, verpakking, re-verzending en gebruik van gloednieuwe producten. Prijs voor terugzending wordt gecommuniceerd aan Klant voordat de doos opnieuw wordt verzonden.


3. Indien de levering niet binnen 30 dagen na de bevestiging van uw bestelling heeft plaatsgevonden, heeft u het recht om uw bestelling te annuleren en wij zullen het betaald bedrag binnen de 30 dagen terugbetalen. Het niet ontvangen van een pakket moet worden gemeld binnen 12 weken om een terugbetaling te ontvangen of om uw pakket opnieuw te laten verzenden.


4. Al onze aanbiedingen zijn van toepassing op voorwaarde dat er voldoende voorraad is en dit kan afhangen van de beschikbaarheid van onze leveranciers.


5.Het is ons beleid om ervoor te zorgen dat al onze goederen in perfecte staat worden geleverd aan onze klanten. Klachten dienen gemeld te worden binnen 48 uur na de levering door middel van een e-mail te sturen naar info@belgibeer.com. Belgibeer neemt alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw pakket goed beschermd wordt tijdens het transport. Echter, een breuk - hoewel onwaarschijnlijk - kan altijd gebeuren. In dit geval dient de Cliënt een foto van de breuk te nemen en op te sturen via e-mail naar info@belgibeer.com op de dag van levering. Tenzij de breuk door de Cliënt zelf veroorzaakt is, zal Belgibeer elke nodige stap ondernemen om dit geleden ongemak te verzachten door middel van de Cliënt een gloednieuw pakket met de producten van de volgende maand op te sturen.

6. INHOUD VAN DE WEBSITE


1. De inhoud van de website van Belgibeer is louter algemene informatie en vormt geen advies over een specifieke zaak. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de inhoud accuraat en up-to-date is, wordt er geen vertegenwoordiging of garantie, expliciet of impliciet, verzekerd met betrekking tot de nauwkeurigheid of de volledigheid. De Cliënt moet altijd streven naar een passend advies alvorens actie te ondernemen.


2. Inhoud dat betrekking heeft op de producten en de verkoop van producten voldoen aan de wetgeving van de Europese Unie betreffende de interne handel.


3. Belgibeer behoudt zich het recht voor om Cliënten te weigeren die in landen wonen waar onze producten niet verkocht noch geadverteerd kunnen worden, aan Cliënten die niet de wettelijke leeftijd hebben bereikt om onze producten te kopen of aan Cliënten die de door ons geleverde diensten kunnen misbruiken.


4. De Cliënt stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het bezoeken van de Belgibeer website(s) en bij het bestellen van producten.De cliënt mag de website(s) niet gebruiken om e-mails te versturen voor kettingbrieven, commerciële verzoeken, massamailings, of enige andere vorm van spam.


7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


1. Alle teksten, afbeeldingen, foto's, video's, webpagina's, ed zijn beschermd door nationale en internationale wetten op het auteursrecht of andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom van Belgibeer.
Zonder afbreuk te doen aan uw recht op het maken van een privé-kopie, mag u de inhoud van Belgibeer’s website(s) niet reproduceren, distribueren, verzenden of anderszins op enigerlei wijze exploiteren. In het bijzonder, kunt u niet de inhoud in een andere publicatie of op een andere website of computernetwerk op een andere manier dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgibeer omvatten. Bovendien moet je je aan alle andere voorwaarden, bepalingen en restricties houden die in enige andere overeenkomst in verband met Belgibeer’s website(s) vermeld staan.


2. De naam Belgibeer is een gedeponeerd handelsmerk in de EU en zal te allen tijde het exclusieve eigendom van Belgibeer blijven. Elk commercieel gebruik door u van enighandelsmerk of van een handelsnaam, domeinnaam of ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website(s) van Belgibeer vereist de voorafgaande toestemming van de Belgibeer.8. GEGEVENSBESCHERMING


1. Belgibeer zal uw persoonlijke gegevens opnemen zodra u zich aanmeldt op onze website. U stemt ermee in dat Belgibeer uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische privacywetgeving.


2. Belgibeer zal de volgende informatie verwerken: naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, taal, de patronen van uw bezoek aan onze website(s), betaalmiddelen, de geschiedenis van uw bestellingen en uw gevoeligheid voor marketingacties. Belgibeer zal in geen geval gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen met betrekking tot uw geslacht, gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke of religieuze overtuiging, tenzij we er expliciet om vragen en uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen.


3. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in het kader van het verbeteren van onze website(s) en uw shopping ervaring met ons, van de opvolging van uw bestellingen en het uitvoeren van onze verplichtingen naar u toe, en de marketing van onze producten aan u, direct of indirect.


4. Belgibeer zal geen persoonlijke data met derden delen.


5. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens om ze te corrigeren en zelfs te verwijderen indien ze niet meer relevant zijn. U heeft het recht zich te verzetten tegen de verdere verwerking voor directe marketing doeleinden.Alle verzoeken in dit verband dienen per e-mail verzonden te worden naar info@belgibeer.com.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE


1. Belgibeer maakt gebruik van redelijke zorg en vaardigheden bij de presentatie van de producten en van de website(s). Alle andere garanties, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins worden hierbij uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet en in het bijzonder, Belgibeer garandeert niet dat haar website(s) fout- en virusvrij zijn en dat ze werken zonder onderbreking of compatibel zijn met alle mogelijke apparatuur en software configuraties.Belgibeer sluit voor zover dit wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade voortkomend uit het gebruik van haar website(s) of het vertrouwen op de inhoud.


2. Belgibeer sluit voor zover dit wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid uit in geval van laattijdige levering of van geannuleerde bestellingen. Belgibeer staat niet in voor enige compensatie in het geval van einde voorraad.


3. Belgibeer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen via links op haar website(s). Het hoeft geen zorgplicht te aanvaarden en maakt geen vertegenwoordiging, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de inhoud van dergelijke andere websites. Een link die door Belgibeer aangeboden wordt heeft niet per se een impliciete goedkeuring van enige website, de sponsor, zijn producten of zijn diensten, noch mogen geen standpunten op dergelijke websites worden genomen met als doel de standpunten van Belgibeer aan te weerspiegelen.10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Belgibeer streeft ernaar om eventuele problemen op een beleefde en vriendelijke manier op te lossen teneinde een langdurige relatie met de Cliënt te garanderen.


Indien een geschil toch zou gebeuren, zal deze uitsluitend voor de rechtbanken van Brussel worden gebracht, tenzij de Cliënt volgens de wet het recht heeft om de zaak voor de rechter in zijn woonplaats te verschuiven.


De rechtbank zal enkel van toepassing zijn binnen de Belgische wetgeving.

11. ALGEMEEN


1. Deze algemene voorwaarden (samen met de privacy policy) bevatten de volledige overeenkomst en het begrip tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van hun overeenkomst.


2. Indien enige voorwaarde of bepaling in deze algemene voorwaarden als onwettig of onuitvoerbaar verklaard wordt, geheel of gedeeltelijk, onder enige rechtsstaat, zal dergelijke voorwaarde of bepaling in die mate worden geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden en vervangen worden door een term of bepaling die een afspiegeling is van de beste bedoelingen van beide partijen. De geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze overeenkomst wordt niet aangetast indien één of meer clausules onwettig of onuitvoerbaar zouden zijn.
Privacy clausule

Algemene bepaling voor de toestemming van de betrokkene met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


Door het invullen van dit formulier geeft u ons bedrijf de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken tijdens de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en voor marketingdoeleinden.


U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken en om deze te wijzigen indien ze niet correct zijn. U hebt ook recht op de verwerking van verzet voor directe marketing doeleinden. Om dit te doen, gelieve ons te contacteren via mail (info@belgibeer.com) of op onderstaand adres.


Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere vennootschappen van de groep alsook aan contractueel verwante organisaties waarvan de lijst wordt gepubliceerd op onze website: www.belgibeer.com.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Privacycommissie aan wie wij de verwerking van persoonsgegevens (www.privacycommission.be) in kennis hebben gesteld.Extra clausule voor het verkrijgen van toestemming voor elektronische reclame:


Door te surfen op onze website www.belgibeer.com, gaat u ermee akkoord dat ons bedrijf u informeert over haar producten en diensten door middel van elektronische communicatie, zoals e-mail en SMS. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@belgibeer.com

.

Informatie over het gebruik van cookies


In overeenstemming met de wet op de elektronische communicatie, houden wij u op de hoogte van het gebruik van cookies op onze website.


Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Het doel van cookies is om te vermijden dat dezelfde informatie meerdere keren ingevoerd wordt wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie bestaat uit, onder andere, uw taalkeuze, de instellingen met betrekking tot persoonlijke pagina's of met betrekking tot de grafische weergave van webpagina's.


Als u geen toegang tot cookies wil geven, kunt u uw browser zodanig instellen dat de cookies niet geregistreerd worden. Echter, in dit geval is een optimaal gebruik van de website niet meer gegarandeerd.


VOLG AL ONZE HEERLIJKE ONTDEKKINGEN!

Ontvang eenmaal per maand het beste uit onze selectie, onze degustatieadviezen en exclusieve aanbiedingen.